İffet’in 19 İnceliği…

Hayran kaldığım bir yazı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum…

*************

İFFETİN 19 İNCELİĞİ…

Kur’an-ı Kerim, yaşadığımız her olayda bize bir rehberdir. O olaylara iman ve ihlâsla nasıl bir ruh kazandırılacağını, güzel ahlâkla onlara nasıl bir elbise biçileceğini, biz, mucizevî bir nazma sahip olan Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz.

Kur’an-ı Kerim, iffetin de yol ve yöntemini bize bildirmekte. Kasas Sûresi’nin 23. ayetinden 28. ayetine kadar hanımlara ve erkeklere iffetin 19 inceliğini öğreterek birbirlerine karşı nasıl iffetli davranacaklarını tarif etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in Kasas Suresi’nin 23. ayeti ile başlayıp 28. ayetiyle biten bölüm mealen şöyledir:

(Musa) Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki hanım gördü. Onlara: “Bu hâliniz nedir“, diye sordu. Dediler ki: “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır (gelip hayvanları sulayacak hâli yoktur)”. Musa onların hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekildi. “Ey Rabb’im”, dedi. “Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım.”

Derken, o iki hanımdan birisi istihya üzere (utana utana, mahcup) bir yürüyüşle geldi. “Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere babam seni çağırıyor”, dedi. Musa gelip başından geçenleri onların babalarına anlattı. Babaları da Musa’ya; “Korkma”, dedi. “Artık o zalimler güruhundan kurtuldun.” O hanımlardan biri şöyle dedi: “Babacığım, onu ücretle (çoban) tut! Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir.

Babaları (Musa’ya) dedi ki: “Sekiz sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikâh etmek isterim. On yıla tamamlarsan, o da senin bir lütfun olur. Ben sana güçlük çıkarmak istemem. Beni inşallah salih kimselerden bulacaksın.” Musa: “Bu seninle benim aramda bir anlaşmadır, dedi. İki müddetten herhangi birini tamamladıktan sonra, artık bir çekişme olmayacak ve daha fazlası benden istenmeyecektir.” Söylediklerimizi Allah görüp gözeticidir. (Kasas suresi-23-28)

***İFFETİN 19 İNCELİĞİ…***

“İffetin 1. inceliği: İffetli hanımlar erkeklerle iç içe olmamalı ve bir kenarda durmalı. Ayet-i kerime buna “Onların (erkeklerin) gerisinde” ifadesiyle işaret ediyor.

İffetin 2. inceliği: İffetli hanımlar erkeklerle iç içe bir araya getirecek sebeplerden uzak durmalı. Ayet-i kerime buna “Hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki kadın” ifadesiyle işaret ediyor.

İffetin 3. inceliği: İffetli hanımların yabancı erkeklerle konuşma zorunluluğu varsa maksadı anlatacak kadar kısa konuşmalı. Ayet-i kerime buna “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır (gelip hayvanları sulayacak hâli yoktur)” ifadesiyle işaret ediyor. Burada ne az ne de çok bir ifade var. Maksadı anlatan çok kısa bir cümle seçilmiş. Çünkü Musa (as) onlar için yabancı bir erkek.

İffetin 4. inceliği: İffetli hanımlar yabancı erkeklerle karşılıklı sohbete sebep olacak tarzda konuşmamalı. Ayet-i kerime buna “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır” cümlesindeki fazla açıklamayla işaret ediyor. Çünkü bu ifade karşılıklı konuşmaya sebep olacak şu muhtemel soruların hepsini karşılıyor: “Niçin erkeklerin gerisinde duruyorsunuz? Hayvanlarınızı niçin sulamıyorsunuz? O halde ne zaman sulayacaksınız? Sizin bir erkeğiniz yok mu? O halde niçin o gelip sulamıyor?” gibi…
Bu muhtemel sorular karşılıklı konuşmayı doğuracağı için burada en iffetli cevap seçilmiş, tekrar soru sormaya imkân bırakılmamıştır.

İffetin 5. inceliği: İffetli hanımlar yabancı erkeklerle sohbet kapısını açacak tarzda yuvarlak sözlerle değil kesin ifadelerle konuşmalı. Ayet-i kerime buna “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız” cümlesindeki olumsuzluğu ifade eden kesin hükümle işaret ediyor.
O kadınlar “Biz sonra sularız” gibi genel bir cümle kullanmıyor. Çünkü o zaman bu ifade bir sohbet kapısını açabilirdi.

İffetin 6. inceliği: Erkeklerin de yabancı hanımlarla konuşma zorunluluğu varsa onlar da sözlerini kısa tutmalı. Ayet-i kerime buna “Bu hâliniz nedir?” sorusuyla işaret ediyor. Çünkü Hz. Musa’nın (as) iffeti o kadınlardan daha fazla olduğu için onlara bir kelimelik soru soruyor.

İffetin 7. inceliği: İffetli erkekler, iffetli sözlerle maksadına ulaşınca hanımlarla konuşmayı bitirip susmayı tercih etmeli. Ayet-i kerime buna, “Musa onların hayvanlarını suladı” cümlesiyle işaret ediyor. “Hayvanlarınızı sulamamı ister misiniz?” diye sormadan kalkıp onları suluyor. Çünkü her soru bir cevabı doğuracağından Hz. Musa iffetinden dolayı bu kapıyı açmıyor.

İffetin 8. inceliği: Bir erkek bir hanıma iyilik yapmışsa iffetin gereği olarak o hanımdan gelecek teşekküre veya güzel sözlere meydan vermemeye çalışmalı. Ayet-i kerime buna “Sonra bir gölgeye çekildi” cümlesindeki “sonra” kelimesiyle işaret ediyor. Demek Hz. Musa(as) sulamanın ardından herhangi bir konuşmaya mahal vermeden hemen oradan uzaklaşıyor.

İffetin 9. inceliği: Şartlar ne kadar zorlarsa zorlasın iffetli hanımlar erkeklerle iç içe bir arada bulunmamak için elden geldiğince gayret göstermeli. Buradaki ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki o kadınlar: “Hayat şartları bizi zorluyor? Beraber gideceğimiz mahrem bir erkeğimiz de yok. Hem subaşında insan çok olduğu için halvet de olmaz. Ayrıca onları beklersek geç de kalırız. O halde erkeklerin arasında biz de hayvanlarımızı sulayabiliriz” demiyorlar. Bütün bu haklı sebeplere rağmen iffetlerinin gereği olarak erkeklerin gerisinde beklemeyi tercih ediyorlar.

İffetin 10. inceliği: İffetli hanımlar yabancı erkeklerle iç içe beraber olmamak için onların azlığına veya çokluğuna bakmamalı. Ayet-i kerime buna “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız” cümlesindeki kapsamlılıkla işaret ediyor. Çünkü o kadınlar “Çobanlar biraz azalsın da biz hayvanlarımızı öyle sularız” demiyorlar.

İffetin 11. inceliği: İffetli bir erkek iyilik yaptığı bir hanımla tekrar karşılaşırsa – 8. maddedeki sakıncaya düşmemesi için – samimi sohbete kapı açacak herhangi bir söz söylememeli. Bu ayetlerden anlıyoruz ki o kadınlardan birisi geri dönüp Hz. Musa’nın (as) yanına geldiğinde, Hz. Musa(as) ona, “Buyurun! Nasıl yardımcı olabilirim? Seni bana birisi mi gönderdi?
Benden bir şey mi istiyor?” gibi sohbet kapısını açacak herhangi bir şey sormuyor.

İffetin 12. inceliği: İffetli hanım da daha önce kendisinden iyilik gördüğü yabancı erkekle karşılaştığında samimi sohbete kapı açacak sözler sarf etmemeli. O hanım Hz. Musa’nın(as) yanına vardığında “Siz iyi bir insansınız. İyiliğiniz için teşekkür ederiz. Sizi eve davet edip iyiliğinizin karşılığını ödemek istiyoruz” gibi kendisinin veya kız kardeşinin duygularını hissettiren bir cümle kullanmıyor. Hz. Musa’nın(as) sorabileceği muhtemel soruların cevabını veren, kendi duygularını hiç dikkate vermeyen ve isteği kendisine değil babasına isnat eden kısa ve iffetli bir cümle söylüyor: “Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere babam seni çağırıyor.”

İffetin 13. inceliği: İffetli hanımlar yolda yürürken “tam bir hayâ” veya tam bir mahcup eda içinde yürümeli. Ayet-i kerime buna “istihya üzere (utana utana, mahcup) bir yürüyüşle geldi” cümlesiyle işaret ediyor. O kadın, süslü püslü bir kıyafetle, çalımlı, sallana sallana, sağa sola bakarak, dikkatleri kendi üzerine çekerek ve gönül eğlendiren, bir tavırla yürümüyor.
Çünkü ayet-i kerimede “hayâ” kelimesi yerine “istihyâ” kelimesi geçiyor ki üç harflik bir fazlalıkla ondaki mahcupluğun ve utanma duygusunun ileri seviyede olduğunu ve yürüyüşüne bunu yansıttığını gösteriyor.

İffetin 14. inceliği: İffetli hanımlar yabancı erkeklerle konuşurken iffetli bir şekilde konuşmalı. “O iki hanımdan birisi istihya üzere (utana utana, mahcup) bir yürüyüşle geldi” ifadesinin tefsiri hakkında, İbn Kesir’ de, Hz. Ömer’den sahih bir rivayet naklediliyor. Hz. Ömer şöyle diyor: “O kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi. Elbisesiyle yüzünü örtmüştü. O, ileri geri konuşan yüzsüz bir hanım değildi.”

İffetin 15. inceliği: İffetli hanımlar evden dışarı çıkma hususunda iktisatlı davranmalı. Yani, işi güven içinde sonuçlandırabilecek kaç hanıma ihtiyaç varsa o kadar hanımla beraber çıkmalı. Ayet-i kerime buna “O iki kadından birisi… geldi” tabiriyle işaret ediyor. Çünkü babalarının talebini Hz. Musa’ya(as) haber vermek için bir hanımın çıkması yeterlidir. Koyunları sularken iki hanıma ihtiyaç duyulduğu için o görevi iki hanım beraberce yapmışlardı.

İffetin 16. inceliği: 
İffetli hanımlar, iffet konusunda prensip sahibi olmalı. Zaman zaman değil, her zaman iffetli davranmalı. Ayet-i kerime buna “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız” cümlesindeki “sulamayız” fiil kipiyle işaret ediyor, geçmişi de geleceği de içine alan bir prensibi nazara veriyor. Yani o hanımlar bu ifadeyle, “Bizim prensibimiz, âdetimiz böyle. Biz hiçbir zaman çobanlar çekilmeden hayvanlarımızı sulamayız” diyorlar.

İffetin 17 ve 18. inceliği: İffetli hanımlar belirli bir erkekten ve onun niteliklerinden bahsederken sözlerine iffeti yansıtmalı. Ayet-i kerime buna “Babacığım, onu ücretle (çoban) tut! Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir” cümlesiyle işaret ediyor. Çünkü o hanım babasına teklifini yaparken birinci olarak Hz. Musa’nın adını anmadan yapıyor, ikinci olarak onun özelliklerinden bahsederken genel ifade kullanıyor. Kendisine sorulmadan “Musa güçlü ve güvenilir bir kimsedir. Bizim için böyle böyle yaptı” demiyor. Sadece ücretle çalışan bir kimsede olması mutlaka şart olan iki özelliği dikkate veriyor: “güçlü” ve “güvenilir”.

Bu hususta İbn Kesîr’in tefsirinde şöyle bir kayıt yer alıyor: “Ömer, İbn Abbâs, Kâdî Şureyh, Ebu Mâlik, Katâde Muhammed İbn İshâk ve birçokları şöyle diyorlar: Kız, babasına “Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir.” dediğinde, babası: Bunu sana öğreten nedir? diye sormuş. Kızı da şöyle demiş: Çünkü o, on erkeğin taşıyabileceği kayayı kaldırdı. Ben onunla beraber gelirken onun önüne geçmiştim de bana: Arkamdan gel, ben yoldan sapacak olursam bir çakıl taşı at ki onunla yolu bileyim ve doğru yoldan gideyim, dedi.

İffetin 19. inceliği: Erkek erkeğe konuşma yapılırken detaylı bir şekilde konuşulabilir. Ancak iffetli erkek yabancı hanımlarla konuşurken maksadı ifade edecek kadar kısa konuşmalı. Ayet-i kerime buna, “Musa gelip başından geçenleri onların babalarına anlattı” cümlesiyle işaret ediyor. Hz. Musa(as) ilk başta o hanımların her ikisiyle ve daha sonra onlardan biriyle konuşurken sözlerinde iktisat etmişti. Babalarının yanına geldiğinde ise başından geçenleri bir bir anlatmıştır.”

Burada örneklendirdiğimiz gibi iffet her Müslüman da örnek aldığımız peygamberler gibi olmalı ve bulunduğumuz ortam şerre ne kadar müsait olsa da iffetimizden ve hayâmızdan ödün vermemeli Hz. Yusuf gibi Allah’ın buhranını hatırlayıp sakınmalıyız.

Said Demirtaş/İffeti Yaşayanlar

62 Yanıt to “İffet’in 19 İnceliği…”

 1. nermin-vildan- Says:

  yazıyı cooook begendım.
  hemen bu yaaının sahıbı said demirtasın
  iffeti yasayanlar kitabını aldım.bir de iffet ya hu kitabını aldım.

  genc yasta cocuklarınız varsa okutun derim.

 2. kübra Says:

  cahide ablacım öncelikle bu bu yazıyı bizmle paylştığın için teşekkür ederim Allah senden razı olsun.Ayşe hanımın yorumunada söylicek çok şey var ama Rabbim bana o terbiyesizliği vermemiş onu ve onun gibileri Allaha havale ediyorum.

 3. ö.r.a Says:

  Cahide abla bu güzel yazıyı bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim .Sitenizi sürekli takip ediyorum fakat her zaman yorum yazamıyorum.Cahide abla senden bir ricam olucak kul hakkı konusunda da ayrıntılı bir şekilde bizi biliçlendirir misin çevremde hocayız deyip üç kuruş için herkesin hakkına giren insanlar var bu konuda ben mi yanlış biliyorum abla bizleri aydınlatırsan çok sevinirim

 4. Toprak Says:

  Bu kendini “AYŞE” sanan şahsa şaştım kaldım doğrusu!
  Kafataslarının içindekini hiç mi kullanmazlar bunlar be kardeşim!

  Hergün aldığı nefes, her an doğan bir bebek, her an kalkan bir cenaze, bahar da açan bir çiçek, kuru topraktan çıkan nimetler, yağmur, fırtına, hayvanlar hemde çeşit çeşit vb.
  Daha saymama gerek var mı??
  Bunlar nereden geldi, nasıl dönüyor bu devran? Her yerde Allah’ın varlığı birliğine deliller varken, sen hala gözünü açmayacak mısın kardeşim?

  Sen nereden geldin de nereye gideceksin o çıplaklıkla acaba? Keşke karşılaşabilsek orada, o zaman sorsam sana; “noldu üryanlık?” diye…

  Yaşım 21. Boşa geçmiş 9 yılıma o kadar acıyorum ki, o kadar korkuyorum ki şu an tesettürlü olmama rağmen. O kadar sene açık gezdim ben! Kimse söylemedi olmaz böyle demedi, anlatmadı !
  Eğer anlatan olsaydı şu an çarşaflı olurdum ben. O kadar da mutlu olurdum ki halimden….

  Ama sen ve senin gibiler anlayamaz bu duyguları. Benim de vardı böyle bir arkadaşım, en yakınımdı kızkardeş gibi, aynı senin gibi düşünürdü, def ettim hemen.

  Allah’ım sana hidayet nasip etsin. İman, Yaradan korkusu gelsin yüreğine. İnan bnu can-ı gönülden istiyorum. İstiyorum ki anla bizleri…

 5. daldabir Says:

  yazı güzel de..yazılanlara ve yorumlarla sonradan ilave edilen bilgilere bakılırsa ben sınıfta kaldım:)) bu gülücüğü de güleriz ağlanacak halimize diye yaptım..yani çalışma hayatım hep erkeklerin içinde geçti..belki 10.000 den fazla erkeğe mesleki eğitim verdim..sınıf eğitimleri mesafelidir ama işletme eğitimleri tam tersidir..yani işletmede ses o kadar yüksektir ki adama her hangi bir makine ayarı ya da proses hakkında bilgi verirken mecburen yakınlaşırsın ki sesini duysun diye..kulakta tıkaç, ağızda maske, üstte iş elbisesi baştan aşağı elyaf içindesin..yüzün gözün görünmüyor ama iş bu yani..hadi o geldi geçti diyelim ki..ama şimdi de tüm dışarı işleri evde neredeyse hepsi bana bakıyor..artık faturaları internet vasıtasıyla ödeme şansımız olsa da dışarı işleri faturalarla sınırlı değil malesef..okullar, bankalar, alışveriş v.s. hele de günlük hayat içinde birinin aklı sıra uyanıklık yapmaya ya da bir şekilde hakkımı yemeye çalıştığını fark ettiğimde kadın mı erkek mi bakmadan çatır çatır hakkımı savunurum..yanımdaki herhangi birinin hakkını savunmak ta da üstüme yoktur..atarım kendimi ortaya neden buna bunu yapıyorsunuz..günah değil mi..diyerek..dilim sivri birazcık..ben çok fena sınıfta kaldım..alttan ders alma şansımız yok mu acaba:))

 6. Zeymuran Says:

  Selamun aleykum can dostlarım çok güzel bir konu ALLAH yazandan yayınlayandan razı olsun .Ayşe hanım o yorumuyla sanki ALLAH akarşı gelmiş Rabbim kalbine iman nasip etsin çarşaf giyen kardeşlerime imrenerek bakıyorum bizdede o cesaret olabilse 14 yaşındaki kızımı hergün uyardığım halde başını kapattıramıyorum ne olur bizede dua edin Konya da öyle kızlar görüyorum ki başını horoz kafası gibi yapmış altı daracık kot pantolon inanın öyle daha dikkat çekiyorlar. RABBİM hepimizi ıslah etsin Konya dan cihana selam olsun

 7. beyza Says:

  Hayırlı akşamlar Çok güzel bir yazı olmuş Cahide Ablacım Abla diyorum çünkü bende kendimi bu aileden görmeye ve sizleride birer ablam kardeşim gibi görmeye başladımGeçen günkü soruma hepiniz çok güzel cevaplar yazmışsınız ancak bugün teşekkür edebbildim çocuklardan fazla pcye giremiyorumdaAma yazılarınız bana çok tesir etti birde ogün kanalın birinde tesadüfen namaz sohbeti yapan bi hoca hanımın (şu 4 şeyden birisiyseniz namaz kılmayabilirsinizDeliyseniz,kafirseniz,buluğa ermemişseniz ve hayvansanız) bunuda duya duymaz başladım Allhın izniyle.Allahım herkese nasip olsun inşaallah çook güzel bi duygu zaten namaz kılmadığım için içmde hep bi huzursuzluk vardı şimdi çok huzurluyum hepinizde Allah razı olsunBierde Cahide ablacım özel bişey soracaktım nasıl sorabilirim Hayırlı akşamlar

 8. Mehtapabla Says:

  Hayirli aksamlar Cahidem ve dostlarim.Ah cahidem öyle bir zamandayizki artik iffetli hanimlar o kadar azaldiki .Cok sükürki bir kac takdir ettigim hanim taniyorum.Etraf hanimdan baska her seye benzeyenlerle doldu tasti.Elimden geldigi kadar ölcülü olmaya calisiyorum fakat nerdeeee yazidaki bayanlar kadar olmam mümkünmü.Allahim senin hosnut olacagin gibi bir kul olmamizi nasip et.Amin.

 9. nur Says:

  Allah razı olsun ablacım..

 10. gökkuşağı Says:

  selamun aleykum kardesler.
  Siteyi epeydir takip ediyorum ancak ilk kez yaziyorum. Cahide hanim yine cok onemli bir konuya parmak basmissiniz. Biz bulundugumuz ilde bir hayir derneginde bayanlar yonetimindeyiz. Erkeklerle max duzeyde olcuyu muhafaza etmeye calisiyoruz hatta nerdeyse hic muhatap olmuyoruz. Ozellikle hayir isleri yaparken bayanlarin daha dikkkatli davranmasi gerekirken tam tersi oldukca serbest davrananlari gormek bizi cok uzuyor. Bu yazidan arkadaslarimi da haberdar ederek farkindaligimizi artirmayi dusunuyorum. Rabbim haramdan sakinma konusunda yardimcimiz olsun insallah.

 11. canan Says:

  iffet…ne kadar güzel biryazı ALlah sizdende yazandan da razı olsun dikkatimi birşey çekti burada herzaman yapılageldiği gibi sadece kadının iffetini koruması söylenmiyor erkeğinde buna dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor .Her ne hikmetse kendine dindar diyen bazı erkekler eşleri konusunda pek bir gayretliler amma kendilerini Hz.yusuf sanıyor olmalılar ki hiç dikkat etmiyorlar.

 12. Sevdenur91 Says:

  “Zeyd İbn Talha İbn Rükâne (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı hayâdır.”(İbn Mace)
  “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Bu davranış onlar için daha iyidir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. İnanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.” (Nur 24/30–31)
  Hz. Peygamber hayânın imandan bir şube olduğunu ve hayır, iyilik getireceğini söylemiştir.
  Allahu Teala; Ahzab süresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. “konuşurken tatlı sesle, edalı konuşmayınız. Kalbinde hastalık olan meyleder”
  “ O ülkelerin Halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?…” (Araf 7 /96-97)
  “El hayaü, hasenin. Velakinnisai ahsenü”
  Haya güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.
  “Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiği şeyi güzelleştirir. (Tirmizi)
  iffet iffet iffet! Kadınlarda bir iffet yoksunluğu var lakin erkeklerde onları geçmiş…Çok acınası bir haldeyiz, genç kızlarımıza sorsak iffet nedir diye pek azı bilir ne olduğunu ve söyleyipte hayatına geçirmeyenlerde o kadar çok ki .. her yönüyle yaşanması gereken bir dinimz var hamdolsun.Lakin görüyoruz çevremizde bu dini kesip kesip makaslayıpta kendilerince bi şekil verip alın bunu yaşayın buda kurtarır diyen kimseler özellikle tv larda ve kulaktan dolma bilgiler…
  hz. Yusuf’ta ki bu haya duygusu beni bitiriyor.Kur’an-ımızda okuyoruz hayatlarını ve hissler çıkarıyoruz.İnanın kadınları kıskandırı edebiyle.Peygamberlerimizde ki bu özellik çok imrendiğim bir özellik.Ve yine Resulullah efendimiz (s.a.v) in hanımları,kızları hz Fatıma, hz. Aişe,hz. Hatice ve diğer annelerimizin bizler için örnek hayatları.İslam tarihini ve fıkıh kitaplarını okumak çok muhteşem bir duygu,insanın gönlü açılıyor ,genişliyor ve bir çok şey öğreniyoruz ufkumuz açılıyor.
  Ben öyle pek dışarı çıkmam işim yok yani haftada bir kaç kez ve kesinlikle ailemle çıkarım yanımda birisi bulunur.İffet duygusu çoğumuzda eksik…
  Cahide ablam biriciğim rabbim razı olsun bu paylaşımın için ve seni Efendimize ve ehline ashabına o güzel hanımlara komşu eylesin.Rabbim rızkınızı helalinden maddi manevi bolca versin.

 13. ülkemnur Says:

  selamünaleyküm cahide ablacım İffet ne kadar derin bir konu değil mi bu zamanda iffeti düşünen insanların az olduğunu düşünüyorum bir zmanlar bende pek düşünmüyormuşum bu gün şöyle düşündüm de
  ben bundan yaklaşık 4 5 sene öncesine kadar Dr oetker de çalışıyordum tam 6 sene çalıştım hemde vardiyalı erkeklerle o kadar içli dışlı çalışıyorduk ki aman Allah ım affet beni ben çok şükür çıktım namaz kılmak yasak baş örtüsü yasak dini ve siyasi konular yasak vs vs ramazanda hiç unutmam toplantılar yapılırdı oruç tutmayın dikkatiniz dağılıyor vs gibi şeyler çok kızardım dinlemezdim orucumu tutardım ama namazlarım için üzülürdüm maaşı iyi diye katlanırdım zavallı ben hele bazı bayanlar vardı ki ben utanırdım yaptıklarından onların umru olmazdı rabbim ıslah etsin
  ben kurtuldum o ortamdan ama yakın arkadaşlarım devam ediyorlar evlendikten sonra çıktım daha düne kadar çalışmayı düşünüyordum ama yavrularıma kıyamıyorum onalrı başka ellere bırakmak vicdanımı rahtsız ediyor hele birde sizin yazılarınızı okudukça artık çalışmayı düşünmüyorum
  Elhamdülillah çocuklarımla eşimle huzurlu mutlu ven önemlisi Allah ı anarak anlatarak yaşamayı istiyorum zaman kısa iyi değerlendirmek lazım ben bu zamana kadar iyi değerlendiremedim bundan sonra inşAllah.

 14. Deniz Says:

  Merhabalar Cahideciğim,
  Çarşamba günleri bizim sohbet günlerimiz. Söz verdiğim bir kitabı getirmeyide unutunca bu paylaşımın ilaç gibi geldi hemen çıktı aldım. Arkadaşlarla akşam paylaşıcam. Ellerine sağlık canım

 15. Aksa Says:

  ALLAH razi olsun abla,bu yaziyi bizlerle paylastigin icin…O kadar aciklayici o kadar kiymetli bir yazi yazmis ki yazar,ALLAH böylesi kimselerin eksikligini vermesin,daha da cogaltsin insaALLAH…
  Yaziyi kayit ettim,cogaltip cevremde ese dosta dagitmayi düsünüyorum…Bir ALLAH in kulu ibret alirsa onun adina cok mutlu olurum…sizler de yapin,facebooku olanlar paylassin…
  Dua ile…

 16. Jale Says:

  Yaklaşık bir yıldır Cahideciğimi takip ediyorum …Cahidenin ve buradaki kardeşlerimin (her konudaki ) hassasiyetleri ve Allah ne der ? Korkuları ,bende hayranlık uyandırıyor …” Haya imandan bir cüz dür “sözünü aklıma getiriyor …bu konuda söylenecek çok şey vardır şüphesiz …hayat kitabımız ,yol haritamız olan Kur’an Azimüşşanda Allah Subhanellahu Teala böyle hassas kullarından bakın nasıl bahsediyor …
  Tur suresi
  17- Sorumluluk bilinciyle yaşayanlar,tanımsız cennetlerde ve tarifsiz nimetler içinde olacaklar.
  18- Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle sevinip mutlu olacaklar ve Rableri onları gözleri yuvasından fırlatan azaptan koruyacak
  19- Ve onlara diyecek ki : ” Vaktiyle yapmış olduğunuz şeylere bir karşılık olarak yiyin, için afiyet olsun!
  25- Derken , birbirlerine dönüp soracaklar…
  26- Diyecekler ki : ” Vaktiyle bizler ailemiz hakkında endişeye kapılıp tir tir titrerdik “( zımmnen: çocuklarının manevi istikbali hakkında titreyen ana babaların bu kaygısı boşa gitmeyecek )
  27-fakat Allah bize kerem etti de , bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu
  28- Şüphesiz biz bundan önce de hep O ‘na dua ederdik; çünkü O , evet O ‘dur mutlak iyi olan ( el -Berr) sonsuz rahmet sahibi …

  Allah Subhanellahu Teala cümlenizi Ebrar ‘ a katsın kardeşlerim …

 17. gülaykahvekeyfi Says:

  çok açıklayıcı olmuş bazen ayetlerin türkçesinden okurken burada ne demek isteniyor acaba diyorum sadece oku geç olmuyor zira okuyup düşündükçe de günümüzün bazı süslü kelime oyunlarıyla bezedikleri ama aslında rabbimiz tarafından hiç bir şey yaratılmadan önce yazılmış kurallar bunlar

 18. hicret Says:

  Paylasim icin tesekkürler bacim,iffetin inceligi,ayetler ve aciklamalariyla , okadar örnek alinacak bir yazi olmuski,eminim her okuyan kendisiylede mukayese etmistir.Rabbim bu inceligi hayatimizdada uygulamayi nasip etsin.
  .

 19. Zülal Says:

  Allah senden ve bu yazıyı yazandan razı olsun ablacım…

 20. Toprak Says:

  İffet ve haya …
  Bunlar, mümin ve müminelerde olduktan sonra, fitne-fesat, zina vb. hiçbir şey olmaz ki zaten …

  Rabbim hepimizi iffetli, hayalı eylesin. Bu yazıyı yazandan da, bizlere okutandan da razı olsun …

 21. huri Says:

  her dinin bir ozelligi vardır islam dinininde hayadır.en cok korktugum sey edepten iffetten uzak kalmak…oglumun ismini osman koydum sırf haya da hz.osmana bnzesin diye.hayatımda hep iffetli olmaya gayret ediyorum.ve iffet kadına kesinlikle asalet ve vakar katıyor.elhamdulillah….
  ablacıgım dun gaceden beri bir tuhafım.esed zalimi dun gece halebin koylerine oyle bombalar attıki biz o bombalar kilise dusuyor sandık .oyle siddetli oyle gurultulu…minik bebegim uykusundan nasıl korkarak bagırarak uyanıyordu…icim parcalandı…hala nasıl korkuyorum…rabbim merhametini ustumuzden eksik etme…
  abla birde bu annesutu bankası…kıyamet hakıkaten koptukopacak …rabbim gazabından yine sana merhametine sıgınıyorum

  • Cahide Says:

   Allah şer güçleri kahreylesin! Ne kadar uzadı bu zulüm, artık haberlerine bile bakmaya dyanamıyorum..:(((

   Anne sütü bankası benimde çok canımı sıkıyor. Allah sonumuzu hayreylesin

  • butterfly Says:

   ben yurtdisinda oldugum icin ancak internetle takip edebiliyorum turkiyedeki olaylari. sut bankasi dunden beri benimde hep aklimda. beni en cok sasirtan ise okudugum yorumlarda bir cok insanin buna olumlu bakiyor olmasiydi. kan bagi varken insanlar akrabalariyla evlenebiliyorda ayni sutu icince nasil evlenemez diyorlar. bu insanlar gercekten allahin hukumlerinden habersiz!! bu onaylanirsa gercekten felaket olur.

   • kınalıkız Says:

    Bugün gerçekten yüreğim sızlıyor…Süt bankasına yorum yapanlarının yorumlarına bir göz attım da meğer inkar eden ne kadar çok insan varmış vahhhh vahhhh…İnsanı bir damla sudan yarattık hiç düşünmezler mi?İnsan ne kadar da tartışmacı kesilmiştir diye inen ayetler geldi aklıma…İnanın o kadar üzgünüm ki anlatamam
    .Allah’ın ayetlerine ahkam kesmek,kafa tutmak bu kadar basit mi yahu?Bu gafiller ne sanıyor kendilerini? 2-3 kişi açıklamaya çalışmış Nisa Suresi ndeki 23.Ayetin mealini yazmışlar.Hoş bu kadar ileri gidecek derecede yorum yazabiliyorsa o kazınasıca beyinler,ayetleri okumak veya yazmak perdeden ötesine gitmez sanırım.
    İneklerle kanka olanlar,keçi sütünü içenler oğlak kardeşi olanlar……Ne kadar yazık ki işi Allah’ın ayetleriyle alay etmeye ,inkara kadar gelmişler…Bu uygulamayı akıl edeni de çok yadırgıyorum hakikaten! Benim kızım 3.5 aylıktı sütüm kesildi.Ölmedi çok şükür,kimsenin sütünede ihtiyaç duymadım,bir şekilde doydu büyüdü gayette sağlıklı..Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor : Eğer Allah’a gerçekten tevekkül etseydiniz,sabah aç gidip,akşam tok gelen kuşlar gibi sizi rızıklandırırdı.
    İnşallah bu işin sonu hayra alamet olur.Akraba evliliğine sapıklık diyecek kadar ileriye gidilmiş.Eğer sapıklık olsaydı bir kadına ve erkeğe haram ve helal olan kişiler TEK TEK akrabalık derecesine göre zikredilmezdi.Ve hala ,amca,teyze ,dayı çocukları birbirlerine helal olan kısımda zikredilirdi.Kan bağı olablir fakat nikah düşen insanlar….Okumaktan bi haber fakat lafa gelince laf cambazlığı yapan insanların dilleri ne acı.

 22. esra Says:

  selamün aleyküm abla,
  iffet.. hayâ.. şimdi önce kendime sonra topluma bakıyorumda bu kelimeler sadece dilimizde kalmış..davranışlarımız ise tam zıt yönde almış başını gitmiş.. yazık bizlere.. ben elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama bu yazıyı okuduktan sonra.. ne kadar ince yaşamak gerek..mesela Musa(as) bayanlardan biri önünden yürüyorda arkasına geçiryor üstelik konuşmasını bile istemiyor ona bile ne kadar dikkat ediyor ve çakıl taşı at diyor.. Allah razı olsun böyle bir yazıyı bizimle paylaştığın için.. okuyup okuyup kendimize geliriz inşaAllah…
  Allaha emanet olun..

 23. Saliha Yildiz Says:

  Selamun aleykum Cahide kardesim, sabahin ve günün hayirli ve bereketli olsun senin ve tüm kardeslerimin. Yaraticimizin bize daha dünyaya gelirken pesinen vermis oldugu ama seytanin bizden ilk olarak bozdugu haya, utanma, cekingenlik gibi es anlamlara gelen bu konuyu gündeme tasidigin icin Allah senden razi olsun. Rabbim bize ve genclerimize hayada zirve sahsiyetleri örnek almayi ve onlar gibi olabilmeyi nasip etsin. Amiiin.
  Psikolejide hani bir kural vardir bir isi biri gerceklestirdiyse onu herkes gerceklestirebilir diye. Iste terihimizde haya, iffet abidesi olmus o kadar cok sahsiyet var ki, bunlarin hic biri ütopya degil yasanmis gercek hayatlar. Bunlarin hepsini bizde yasayabilir, onlar gibi olmayi bizde basarabiliriz. Ama bu sahsiyetleri ütopya olarak görür ve gerceklestirilemez hayaller olarak algilarsak, böyle hayatlar yasama arzumuz ve sevkimiz kirilir.
  Biz tarihimizdeki bu güzel örnekleri anlatmakla, övünmekle yetinmeyip, bizde, bizden sonrakilerin bizimle övünebilecekleri hayatlar yasamaliyiz. Onlarinda kendi nesillerine anlatacaklari örnek hayatlara imza atmaliyiz. Rabbim hepimize bunu kolaylastirsin.

 24. leyla öztürk Says:

  cahidem canım benim nekadar güzel bir konu banada örnek oldu birşey soracağım kaç gündür söylenen süt bankası hakkında fikriniz nedir böyle birşey felaket olmazmı

  • Cahide Says:

   Felaket olur tabi. Bu konu hakkında fırsat bulursam yazmak istiyorum kardeşim

   • Aksa Says:

    Felaket ki hem de ne felaket..Üstelik diyanet isleri baskanligi da buna izin veriyormus!!!!Süt kardeslerinin arasinda dini nikah kiyilmazken nasil böyle bir seye kalkisirlar gercekten anlamiyorum…Artik birseye sasirmayacagim diyorum habire saskina ugruyorum..Daha neler görecegiz,duyacagiz Ya Rab..!

  • kadriye y. Says:

   bu konuda diyanet kendi sitesinde açıklama yapmış.DİYANET.GOV.TR adresinden bakabilirsiniz.

 25. Melek Ceylan Abbasi Says:

  Ayet ve hadis’le guzel bir paylasim olmus Allah razi olsun emegi gecenlerden

 26. serbil can Says:

  Yıllar geçti geçen sene yeni aldığım evimin balkonuna bile gündüz rahat çıkamıyorum .Çünkü tam karşımda kahve ve lokanta var.Sabah namazdan sonra yatmayıp insanlar kalkmadan balkonumu yıkardım.Eğer yıkayamamışsam gece 12 den sonra yıkardım.Birgün kahvecinin hanımı geldi,yaşı bende küçük” serpil sen okumuş birisinde neden bu kadar sıkılıyorsun ?” Dedim ki”UTANMAK HAYADANDIR ,HAYA İSE İMANDAN İMANI OLMAYANLAR PEK ALÇAKTIR HAYVANDAN”
  Bu şiiri lisedeyken günlüğüme yazmıştım.Yazarı yanılmıyorsam M.Yıldırım PAKSU

  • Saliha Yildiz Says:

   Serpil kardesim, okumus olmakla hayasizligi karistiranlara cok güzel cevap vermissiniz. Rabbim hayanizi her daim üzerinizde tasimanizi nasip etsin.
   İbni Ömer radıyallâhu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, utangaç kardeşine bu huyunu terketmesini söyleyen Medine’li bir müslümanın yanından geçerken ona:
   “Onu kendi haline bırak; zira hayâ imandandır” buyurdu. Baska bir rivayette “onu birak. Zira hayanin hepsi hayirdir” buyurdu.
   Buhârî, Îmân 16, Edeb 77; Müslim, Îmân 57-59.

 27. katre Says:

  muhteşem vedeee bizlere çoook lazım bir yazıydı…..toplumda bu hallere çok maruz kalıyoruz RABBİMİZ KURANDA bize ölçüleri bildirmiş elhamdulillah….. yazıcıdan çıkarıp okuyup okutmalıyız ablam ALLAH RAZI OLSUN senden inşaalah

 28. aysel Says:

  cok güzel,günümüzde cok az insanda haya ve utanma duygusu var ne yazikki:(

 29. serbil can Says:

  Selamun Aleyküm.Hayırlı sabahlar.Yaşınızı bilmediğim için nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Ben 77’liyim .Şimdilik canııııııımmmmm demek istiyorum.Böyle secme özel yazılarınıza bayılıyorum .Sizin sayfanızın tariflerini tutduğum defterin arka tarafınada hoşuma giden yazıları not alıyorum.Ben küçükten beri her zaman rahat daranamayan biriyim .ilçemiz küçüktü.Esnafı tanıdığım içim,bir sokağı olan bu yerde yürümeye her zaman sıkılırdım ,kücük olmama rağmen bunun muhasebesini yapardım .Gideceğim yere varmak için evlerin arasından dolaşırdım.

 30. Diler Says:

  çok güzel bir yazı ellerinize sağlık cahide hanım. sitenizi beğenerek takip ediyorum. İffeti çok güzel anlatmışsınız.

 31. hatice Says:

  bizleri her konuda aydınlattığın için ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN CAHİDE BACIM yazılar, konular harika öğreneceğimiz çok şeyler var.selam ve dua ile

 32. hülyamız=) Says:

  çok önemli ve mutlaka okunması gereken bilgiler cahideciğim Allah razı olsun.
  ben iffetli hanımların yolda yürüme kısmına takıldım. ah cahidem bu konuda her dışarı çıktığımda çok üzüntü duyuyorum. iffet şurda dursun kadınlar dikkat çekebilmek için ne giyeceğini nasıl yürüyeceğini şaşırmış durumda.
  bazen öyle şeyler görüyorum öyle kadınlar görüyorum ki ben kadınken bakmaya utanıyorum.
  sürekli bir teşvik, sürekli bir kendini sergileme, dikkat çekebilmek için ellerinden geleni yapmalar karşısında erkekler çok bile sabırlı ve çok bile namuslu diye düşünüyorum.

  • Cahide Says:

   Ben o kadınların şeytana uymaya devam ettikleri için şeytanlaştıklarını düşünüyorum. Allah onlara hidayet versin, hidayet vermediklerinin şerrinden bizleri ve ailelerimizi korusun

   • Saliha Yildiz Says:

    Amiiin Cahide kardesim.
    Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
    “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
    ‘Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır ki ben onların benzerini görmedim! Bir topluluk ki yanlarında sığırkuyruklarına benzer bir takım kamçılar var, bunlarla insanlara vurmaktadırlar. Bir de giyinik olduğu halde çıplak, meyleden erkekleri kendilerine meylettiren, başları Horasan develerinin hörgücüne benzer kadınlardır! Bunlar cennete giremezler, onun kokusunu dahi duyamazlar! Kuşkusuz onun kokusu şu kadar, şu kadar mesafeden alınır’ buyurdu.”
    Müslim 2128
    Hadisin aciklamasinda söyle gecmekte:
    Meyledenler: Hayat kadınları gibi saçlarını tarayanlardır. Erkeklere meylederler, gösterdikleri süsleriyle de erkekleri kendilerine meylettirirler.
    Meylettirenler: Yaptıklarını başkalarına öğretenlerdir. Yürürken kibirlenerek yürüyenlerdir. Omuzlarını sallayıp salınarak yürüyenlerdir, denilmiştir.

 33. menekse79 Says:

  cahide abla ilk defa bu ayetlerin bu şekilde açıklamasını okudum Allah senden razı olsun SAİD DEMİRTAŞTAN da ne güzel açıklamış …..MUSA peygamberin hayatı bana hep çok ilginç gelmiştir…

 34. Fatmanur Says:

  Sübhanaallah. Umrede hocamız peygamberimizin (sav) hanimlarinin ayakta dururken hangi yönlerinin ön hangi tarafinin arka oldugu anlaşilamiyordu. Yürüdüğünde anlaşiliyordu. Aciklamasi beni hayli etkiledi. Carşafim peçeli ancak bu da yetmiyor.

  Ahir zamanda hanimlarin halini hepimiz görüyoruz. Ancak iç tesettür dış tesettür kadar önemli. Tok ve kararli bir ses tonu bile çoğu şeylere mahal vermeyerek kadinlari koruyabiliyor. Allah her türlü fitneden muhafaza etsin.

  • ayşe Says:

   bence çarşafı tamamen kapat ,maazallah kirpiğin görünür….öbür dünyada ey kadın biz seni çıplak yolladık. çıplak aldık derlerse ….bu dünyada kapandığınla kalacaksın….

    • Aksa Says:

     Neresine ne yorum yazilir ki bunun ….Beynini tamamen kiraya vermis birine ALLAH akil fikir hidayet versin demekten baska ne denir ki??Böyle bir yazinin altina böyle bir yorum pes dogrusu…bi zahmed ismini degisiver ALLAH askina…O iffet timsali Aise annemizin(r.a) ismini kullanma ya zoruma gidiyor yemin ediyorum!

     • Cahide Says:

      Etrafımızda sadece vücutlarıyla var olmaya çalışan o kadar çok kişi var ki, gözlerimiz bizim gibi olanları arar oldu. çarşaf giymiyorum ama bilinçli çarşaflılara hayranım. Allah o kardeşlerimizden razı olsun…

   • kınalıkız Says:

    Nasıl bir bir anlayış bu inan akıl erdiremedim.Tahmin edebileceğin kadar sana hakaret etmek isterdim ama inan terbiyem elvermez.Nefsin peşine düşüp açılıp saçılmak o kadar,o kadar kolay ki….Allah hakkı için nerede bir nefsini kırıp çarşaf giyeni görsem,içim eziliyor pardesüm için 😦 Keşke benimde yapacak ,gerçek tesettürü sırtıma giyebilecek cesaretim ,cesaretlilerim ! olsaydı..Ne yazık size…Sadece kınamakla gelip geçersin,ama şunu bil ki gerçek Allah korkusunu taşıyanlar kınayıcının kınamasından korkmazlar…Fani dünyada 2 günlük sefa için,tüm ahiretimi mundar edemem.Siz buyrun ar damarınız hala duruyorsa,ananızdan doğduğunuz gibi üryan bir şekilde dolaşın ne de olsa çıplak geldiniz,çıplak alınacaksınız!

    • bsra21 Says:

     Son cümlen gibi bi cümle geçti içimden sen zaten yazmışsın kardeşim. Ben de yakın zamanda denk geldim böylesine. Demediği kalmadı bana. Tesettür istediğim gibi olmadığı halde tuttu bu üstündeki de bol deyip çekiştirdi şuradan alınabilir diye. Şaştım kaldım dediği gibi olsa ne olurdu bilemiyorum artık!! Uzun süren bi konuşmaydı açtı ağzını yumdu gözünü kadına bişey için gittim gitmez olaydım. Başka bişey daha isteyecektim o zaman neler derdi düşünmek bile istemiyorum. Doğru olanı anlatmaya çalıştım ama dinleyen var mı acaba? Bu son olaydan sonra ben bu insanları pek takmıyorum artık ne dedikleri umrumda bile değil. Konuşup dursunlar saracak yer arıyorlar galiba ..

   • nedenvenasil Says:

    Selamun aleykum, ayşe hanımın bu söylemi bana ”odun gelip,odun gitmek” deyimini hatırlattı, bu dünyada kendimize değer katamadıktan sonra, insanların örtüsünü bile çekemedikten sonra; nasıl gelip nasıl gittiğinizin insanlık için bir önemi yok… Ama ”öbür dünya” diye tabir ettiğiniz ahiret hayatı, burdakiler gibi varlıklarla dolu değil, sorular ve cevaplar da o kadar basit değil…. Kim neyle kalacak, hep birlikte göreceğiz inşaAllah .

   • Fatmanur Says:

    Sa bence yapamayip rahatsizligini duymak , suclu hissetmek de birseydir . Hic aldirmayandan daha iyi. İnsallah bu sancilar hayirlara vesiledir.
    Tesetturlu kime sorsam çok mutlu . Yeniden dünyaya gelse yine aynisini yapacak. Yani bir sıkıntı yok. Ahirette de insallah mahzun olmayacaklar.
    Ya öyle demezlerse neolacak onların hali?.

    • Fatmanur Says:

     Böyle bir hadise hz.Ali RA ın da başina gelmiş. Biri abdest alirken Hz Ali RA in yanina gelmiş ve demis ki: her gün sürekli abdest aliyorsun gece gündüz namazla uğraşiyorsun. Ya Ali ya ahiret yoksa?
     Hz. Ali Ra nin cevabi çok manidar:
     Ben namazimla huzur buluyor rahat ediyorum. Senin Dediğin doğruysa ben bunlardan mutlu oluyorum, kaybim yok.
     Peki ya benim dediğim doğruysa ??
     Adam: –
     – Yandım o zaman ya Ali !!!

     • daldabir Says:

      aaa…Fatmanur..! benim bu hikayeden haberim yoktu..ama benim çevremde inanmayan insanlar var..onlar bana neden namaz kıldığımı, ya da onların eğlencelerine neden katılmadığım v.s. soruyorlar.ya öteki dünya yoksa diyorlar..ben de onlara aynı cevabı veriyorum..ben böyle mutlu ve huzurluyum hatta kendimi eksik bile buluyorum..eğer yoksa kaybım yok ama ya varsa? sizin kazancınız ne olacak o vakit diyorum..hikayeyi okuyunca şaşırdım ve sevindim..demek ki yanlış birşey söylemiyormuşum..

      • Fatmanur Says:

       Sa daldabir .boyle kişilerin gözü önünde istikrarla, bıkmadan, huzurlu ve memnun yaptığimiz ibadetler zaten en güzel cevap oluyor onlara . Bir de dua edelim onlar ve onlar gibi olan kişilere. Allah hidayetini nasip etsin.

   • Mehtapabla Says:

    Bu nasil bir yorum anlasilir gibi degil.Insanin bir baskasi hakkinda böyle düsünmesi hic hos deyil.Kaldiki carsafi herkes giyemez Sahsen ben carsaf giyen hanimlara saygi duyuyorum.Allah yardimcilari olsun.

   • gönüll Says:

    Yaradanın rabbimizinde bir hikmeti işte adınız en çok da ne güzeldir ayşe , buradan ve burada paylaşılanlardan kendinizi alamamanız .Hazmedemiyor olmanız ne acı ne büyük gaflet rabbim uyandırsın inşallah sizi tez vakitte.

  • Esra Güler Says:

   Tok ve ciddi bir ses tonu !


"...Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.(İbrahim suresi:24)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: