Natural Snow White Serum 30 ml Rice, Capparis, Arbutin, Red Orange, Vitamin B5 içerir. Lightening, brightening, whitening.

Asr’a yemin olsun ki, İnsanlar Ziyandadır

Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (1-3)

Taberânî, Hammâd İbn Seleme kanalıyla… Ubeydullah’tan nakleder ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi buluşurlarsa; bir diğerine Asr sûresini sonuna kadar okuyup selâm vermeden ayrılmazlardı. Şafiî merhum, da der ki: Halk, bu sûreyi düşünseydi kendilerine yeterdi.

Kuran’ı Kerim’de RABbimizin yemin ettiği şeylere dikkat edin. Üstüne yemin edilen şeyler, insan için gerçekten gerekli ve önemli olan şeylerdir. Zannediyorum ki, üzerine yemin edilen en önemli şey “Asr” yani zamandır. Bazı müfessirler “Asr”ı ikindi namazı olarak anlamışlardır. Bir hadis-i şerif’te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “İkindi namazını kaçıran kimse, sanki âilesini ve malını kaybetmiş (elinden kaçırmış  veya elinden zorla alınmış) kimse gibidir.”( Buhârî; Mevâkitu’s-Salât, 552) Buyuruyor.

Zaman insana verilmiş en büyük sermayedir. Her ne kadar insana cüz-i irade ile zamanı kullanma ihtiyarı verilsede, en başta hayatı kullanma klavuzu da verilmiştir. Bu klavuz Kur’an’dır. Rabbimiz hangi ameller bize kazandırır, hangileri kaybettirir, ayetleriyle apaçık anlatmıştır. Yaşarken istediğimiz yönde hareket edebilsek de, zamana hükmetme gibi bir lüksümüz yoktur. Hoyratça harcadığımız, öneminden gafil yaşadığımız bu hayatın, her zerresinden hesaba çekileceğimiz muhakkak.

Müfessirlerden biri pazarda dolaşırken,”sermayesi hızla tükenen şu adama yardım edin” diye bağıran bir buz satıcısına rastlamış. Bundan çok etkilenip,yere yığılmış. Kendisine geldiğinde ne oldu diye soranlara, “eriyen ömür sermayesidir. Asr suresinin manasını şimdi anladım” demiş.

Bundan ancak iman edip salih amel işleyenler… kısmında iman ettikten sonra imanın kemali ve devamı için salih amellere ihtiyacımızın olduğu anlatılmaktadır. Ha bugün ha yarın diyerek ertelediğimiz ameller, yarın amel defterimizde kocaman bir boşluğa sebep olacak. Pişmanlık mutlaka dokunacak bize. “Ölen her insan pişman olacaktır” Buyurmuş Efendimiz (S.A.V) Müminlerde mi ya Rasulallah? Evet onlarda Allah adıyla dudaklarının ıslanmadığı her an için pişman olacaklardır.”

Zamanı ziyan ederken, kendisi de ziyan olur insan. Allah’ı anlayamayanlar sel suyuna kapılmış boş bir kütük gibidirler. Allah’lık taslayanlar, sahte ilahların peşinden koşanlar, ataları yanlış yolda olduğu halde o yolu tutup gidenler hep ziyan olmuştur. Bunu Rabbimiz Kuran’da defaatle anlatmıştır…“Onlara, ‘Gelin Allah’ın indirdiği Kitap’a ve peygambere uyun’ dendiğinde, ‘Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter’ derler; ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler?” (Maide:104)

Ömrü Allah’a düşmanlıkla geçmiş, Hak olanın yerine Bâtılı koymaktan başka bir gayesi olmayan, Allah’tan geldiğine inanmayan insanları “ata” bilmek, onlara sevgi beslemek, “onun yolundayız”, “onun izindeyiz”, “o bizi kurtardı”, “onun sayesinde yaşıyoruz” demek küfre ve şirke götüren hallerdendir.

Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kısmına gelince duruyorum orada. ‘Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, ma’rufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir. (Lokman 17)
Bu gruba dahil olabilmek de en büyük emellerimden biri. Hakkı haykırmak zordur, nice hak için çırpınanların, başını hak yola feda edenlerin yolunu takip edebilmek, onları taklit edebilmek dahi zor meseledir. Kral çıplak derken, size çevrilen tüm oklara göğüs germeniz gerek. Tam tükendim derken tekrar toparlanmak, yeniden Allah’a sığınmak, yalnız O’na ibadet edip, yalnız O’ndan yardım dilemek, O’na adanmış bir ruhla yola revan olmak gerek…

Her nabza ayrı şerbet vermek, herkese şirin görünmeye çalışmak, en kolayıdır. Yanlışı görüp görmezden gelmek, gerçeği söyleyebilecekken susmak, kınayanın kınamasından korkmak kaypaklıktır…

Allah’ın dinini ayakta tutmak sabrı gerektiren işlerdendir. İman edip salih amel işleyenler öncelikle birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Çünkü “Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153) ve “Ancak sabredenlere, mükafatları hesapsız ödenecektir.” (Zümer, 39/10)

Elmalılı hoca, “Zulme sabır, eşek sabrıdır” der.
Çünkü şerre rıza şer, küfre rıza küfürdür. Ve eşeğe mahsus yumuşaklık kötülenmiştir. Onun için temizliğini bulanmaktan koruyacak sıkıntıları, çakışları olmayan, yani “Hiç kızma eseri göstermeyen yumuşaklıkta hayır yoktur.” diyen şairin şu beytini Rasulullah beğenmişti:

“Berraklığını bulanmaktan koruyacak, kızgınlık eseri bulunmayan yumuşaklıkta hayır yoktur.”

Ve sahih hadiste “Sizden her kim bir kötülük, bir biçimsizlik görürse onu eliyle değiştirsin, ona gücü yetmeyen diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle (değiştirsin) ki bu imanın en zayıfıdır.” buyurulmuştur. “Âyetlerimiz hakkında (münasebetsizliğe) dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana (bunu) unutturursa, hatırladıktan sonra (hemen kalk), o zalimler topluluğuyla oturma.”

Tavsiye den anlamayanlara: “De ki: İşte benim yolum budur. Allah’a basiretle davet ederim, ben ve bana uyanlar.” (Yusuf, 12/108)

**********************************

NOTLAR: Asr suresi Elmalılı tefsirinde anlaşılır ve çok kapsamlı bir şekilde anlatılmış. Okumayanlar oradan okuyabilirler. Asr’ suresiyle ilintili ayetler, hadisler ve sözleri paylaşabilirsiniz. Konuyla alakalı öyle çok şey var ki, hepsini burada yazmak mümkün değildi.

Ve haftaya HÜMEZE suresini anlamaya çalışacağız. Evinde tefsiri olmayanlar BURADAN okuyabilirler. Hatta ezberinde Hümeze suresi olmayanlar bu bir hafta içinde ezberleye bilirler. Ne kadar da güzel olur…

Cumamız mübarek olsun. Bol salavat getirmeyi, ibadetlerimizin hakkını vermeyi unutmayalım inşaAllah.

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Esteuzubillah,
  Vel asr(asri). İnnel insâne le fî husr(husrin).İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr(sabrı).

  ..Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

  Kur’an-ı Kerim’in 103. suresi olan Asr suresinin ele aldığı konular:
  -insan -zaman-hüsran ilişkisi,
  -sabrın ve hakkın tavsiyesi
  -iman etmek ve imanına yaraşır ameller işlemek.

  Surenin, genel anlamı itibariyle “hüsranda olanların” kimler olduğunu anlatan; Tekasür Suresiyle de bağlantısı var. Biliyorsunuz, Tekasür suresi, mal biriktirme tutkusuyla ömür tüketenlerin aslında geçip giden zamana dikkat etmediklerini, hem dünyada hem de ahirette ziyanda olduklarını anlatıyordu. Asr suresi de ziyanda olmayanların kimler olduğunu/olacağını anlatıyor.
  ..
  ve’l asr: asr’a yemin olsun.
  “Asr” kelimesi “akıp giden zaman, ikindi vakti, gece-gündüz, tan yerinin ağarması, akşam-yatsı arası, insan topluluğu, aşiret, yağmur, sıkıp suyunu çıkarmak” gibi anlamlara geliyor. İkindi vakti, günün sıkılıp suyunun çıkarıldığı yani neticelendirildiği vakittir. “Ömür” de insanın neticelendirildiği zaman anlamında anlaşılabilir.
  Yine “zaman” anlamına gelen “dehr” kelimesi, başı sonu belirsiz bir süreyi ifade ederken; bu sure “başı sonu belirli olan ve akıp giden zaman” anlamına gelen “asr” ile başlamış olması; bu kelimenin ömre işaret ettiğine delil gösterilebilir.

  Akıp giden zamana yemin olsun ki, bunun farkına varmayan insan elbette ziyandadır. İnsanı ziyana ve neticede kendi hayatından hüsran duymasına sürükleyen şey, ömrün niye verildiğini düşünmeksizin, boş ve gelip geçici çabalar uğruna tüketilmesidir. Bu şekilde beyhude geçen bir ömür insanın hem dünyasını hem ahiretini mahveder.

  İnsan Rabbine kulluk etsin diye yaratılmıştır. Rabbin halifesidir, İrade sahibidir, hüsranın yahut kurtuluşun yolunu seçmek kendisine bırakılmıştır. Şems suresi 8. ayetten öğrendiğimiz üzere; insanın hamuru/nefsi fücur ve takva ile karılmıştır. Yani her ikisine de meyli ve imkanı vardır. Bu iki yol arasındaki seçimimizi kolaylaştıran bir nimetimiz daha var. Hucurat suresi 7. ayetten öğreniyoruz. “imanımızın bize sevdirildiğini.” Küfür içinde, fücurat içinde olanlar hayatlarıyla zerre huzur bulamazken; iman eden ve imanlarına yaraşır güzellikte amellerde bulunanlar asla hüsrana uğratılmayacak..

  Ziyandan kurtulmanın yollarını anlatıyor Asr,
  -iman ve salih amel
  -hakkı ve sabrı tavsiye

  @ İman ve salih amelle ilgili konuşmak gerek. İmanı olanın ameli vardır, demek gerek mutlaka ki hiçkimse amellerinin azlığınu/yokluğunu mazur görecek sebepler bulmasın. Çünkü ne amele dönüşmeyen imanın ; ne de imansız edilen amelin kıymeti var. Amele dönüşmeyen, iman sadece bir iddiadan ibaret.
  İman, güven kelimesiyle birebir ilişkili. “emin” sıfatını taşıyanı, hatırlıyoruz değil mi?

  @ bir diğer nokta da “birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmek” Allah müminleri birbirlerine kardeş kılar da, onlara nasıl kardeşlik edileceğini öğretmez mi? Kardeşinize hakkı ve sabrı tavsiye edin ki hüsrana uğramayasınız demez mi..

  Elhamdulillah,
  Rabbim cümlemizi hüsrana uğrayanlardan olmaktan korusun. vesselam.

 2. işime yaramadı.çünkü çok uzundu ben kısa istemiştim

 3. Mealleri çok iyi anlıorum ama tefsirleri bir türlü tam olarak anlayamıyorum nedense…

 4. Abla bende bugün namaz sürelerinin diyanet vakfın mealinden ayetlerin açıklamalarını okudum. Fakat okurken dikkatimi çekti mealde sübhaneke, ettehiyatü, salli- barik, kunut, rabbena dualarının açıklamaları yok.

  Ve asr süresinin mealini ve verdiğin siteden tefsirini okudum ….

  1. Çiğdemciğim Rabbena diye başlayan dua, Bakara suresinin 201. ayetidir. Diğerleri Peygamber efendimiz’in hadislerinde var. Yani ayet değil.

 5. KadriyeSarı says:

  Cahideciğim yorum yazamıyorum bir yoğunluktur gidiyor ama asr suresinin meal ve tefsiri okudum ödevini yapan öğrenci olarak yazayım istedim Allaha emanet ol.

 6. Allah razı olsun Cahide cim,dört dörtlük bir cuma yazısı.Rabbim razı olduğu kullarından eylesin cümlemizi de amin…

 7. allah razı olsun cahıde ablacım

 8. bir günümüzün mukayesesini yaptığımızda bu surenin anlamını daha iyi kavrıyoruz aslında….

  bazen diyoruz yaa

  offfff bugün çok yoruldum canım çıtkı, kolumu kaldıracak halim yok
  ne yaptın peki dediğimiz de, sudan sebepler, eşyaya hizmet etmeler…

  eee başka ne yaptın, sana faydalı olan tek bir şey
  bugün mesela ne öğrendin
  hangi hadisi öğrendin
  hangi sünneti hayatında uygulamaya başladın…
  kaç kere salavat çektin.
  kaç dakika Allah’ı andın…

  vaktim mi vardı bunlara canııımmm, canım çıktı benim bugün

  evet Asr’a and olsun ki insanlar ziyandadır…. bugünün muhasebesi ve ziyanda olan hayatlar…..
  geçip giden ömür ve bomboş bir amel defteri….
  Rabbim uyandırsın çok geç olmadan

 9. menekşe says:

  herkesin cuması mübarek olsun.cahide abla dersime çalışmadım afedersin.bir arkadaş uyuyan insan ve uyuma numarası yapan insan demiş önce çok hoşuma gitti sonra düşündüm o uyuyan insanları uyandırmaya çalışın bakalım uyanıyorlar mı ?uyku tatlı gelmiş onlara …zaman zaman sabah namazına uyanamıyorum acaba diyorum ablacım komşulardan gelen ikramlar olabilirmi?malesef burda buna pek dikkat eden yok.tırnaklar uzun ojeli …işte insan kendini böyle ziyan ediiyor.yanlışı uyarıncada kızıyorlar…Allah a emanet olun…

 10. Emine KARADEMİR says:

  Meltem hanım bu aralar ,islamı yaşayamamak ,kamu kuruluşunda çalıştığımız için başörtümüzü çıkararak vede erkeklerle çoook rahat konuşarak bir ömür sürdürdüğümüz için istifa eden arkadaşlarım oldu. Benimde yapmayı en çok arzuladığım şeylerden birisidir bu ,nereye kadar böyle devam edicez bilmiyorum .Rızık kazanmakla mükellef değiliz ki.Birde çalışırken verilen diğer tavizler ama nolur bu kadar pisliğin içinde namazlarınızı geçirmeyin bir yolunu bulun mutlaka vardır.Bir arkadaşım kendisi öğretmen bi çok okulda mescit yok malumunuz tuvaletin yan tarafında bulduğu küçük bir odada kılıyormuş namazını oturunca ayağını yanına çıkartamıyormuş duvara dayalı kalıyormuş.Şimdi başka bir okulda çok şükür .Okulun mescidide var.Sen istersen Rabbim daha iyilerini bahşeder Allah yar ve yardımcın olsun.

 11. hayırlı cumalar cümlemize..cahide ablacım bendeki Kuran ı kerim in türkçe tefsiri ABDULLAH AYDIN tarafından çevrilmiş..devam edeyim mi yoksa tavsiye edeceğin başka bir tefsir varsa onu alıp öylemi devam edeyim..beni bilgilendirirseniz çok sevinirim…

  1. Canım bu tefsiri hiç bilmiyorum. Ben özellikle İbn’i Kesir, Tefhimul kuran ve Elmalılı tefsirini tavsiye ederim..

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: