Doğal Güneş Kremi

Cennet İle İlgili Hadisler

1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu:

–Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu sözlerle muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki, o en büyüktür’ buyurdu.”

Müslim 2824/3, Buhari 3053

2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

‘Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail’e şöyle dedi:

−‘Git cennete bak.’

Cebrail gidip cennete baktı.

Sonra geldi ve:

−Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, cenneti kim işitirse muhakkak ona girer dedi.

Sonra Allah onu zorluklarla donatıp:

−‘Ey Cibril! Git cennete bak’ buyurdu. Cibril gitti ve cennete baktı.

Sonra geldi ve:

−Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, ona kimsenin girememesinden korktum’ dedi…”

Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685

3) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış. Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır’ buyurdu.”

Buhari 6412, Müslim 2822/1, Tirmizi 2684

4) Sehl bin Sa’d Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır…’ buyurdu.”

Buhari 6356, İbni Mace 4330

5) Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir kapı Reyyan diye isimlendirilir. Buradan cennete yalnız oruçlu olanlar girer’ buyurdu.”

Buhari 3058

6) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi, Firdevs’tir. En faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin’ buyurdu.”

İbni Mace 4331, Tirmizi 2651

7) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın dünyaya çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbette o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır’ buyurdu.”

Buhari 6467

8) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennette olan nimetlerden, bir tırnağın taşıyacağı kadar bir şey görünmüş olsa gökler ve yeryüzünün dört tarafı arasındaki her şey muhakkak süslenirdi. Ve cennet ehlinden bir kadının bilezikleri görünse, güneş yıldızların ışığını silip yok ettiği gibi o da muhakkak güneşin ışığını silip yok ederdi’ buyurdu.”

Tirmizi 2661

9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

−Ya Rasulallah! Cennetin yapısı nedir diye sordum?

Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı za’ferandır…’ buyurdu.”

Tirmizi 2646

10) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennette, gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur’ buyurdu.”

Tirmizi 2645

11) Ebu Said El-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, onun altında bir süvari, yürüyüşü çok sür’atli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürürse yine onu bitiremez’ buyurdu.”

Müslim 2828/8, Buhari 6459, Tirmizi 2643, İbni Mace 4335

12) Ebu Musa el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İki cennet vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler hep gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler de altındandır. Adn cennetindeki cennetliklerle Rablerine bakmaları arasında Allah’ın vechi (Yüzü) üzerindeki büyüklük ridasından başka bir şey bulunmayacaktır’ buyurdu.”

Buhari 4828, Tirmizi 2648

13) Harise bin Vehb El-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Dikkat edin! Ben size cennetlik olanları haber veriyorum:

Zayıf olup zayıf görülen kişi…’ buyurdu.”

Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116

14) Usame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ben cennetin kapısı önünde durdum, oraya girenlerin çoğu fakirler idi. Zenginler alıkonulmuşlardı…’ buyurdu.”

Buhari 6456, Tirmizi 2729

15) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm, alacalı bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir.

Sonra bir münadi:

−Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur diye nida eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar’ buyurdu.”

Müslim 2850/43, Buhari 6457, İbni Mace 4327, Tirmizi 2682

16) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Cennet ehlinden olup da dünyada en çetin ve meşakkatli hayat süren kişi getirilir ve cennete bir daldırılışla daldırılır.

Müteakiben ona da:

−Ey Âdemoğlu! Sen hiçbir çetinlik ve sıkıntı gördün mü, sana herhangi bir sıkıntı ve zorluk uğradı mı? diye sorulur.

O da:

−Hayır, vallahi ya Rab! Bana asla sıkıntı uğramadı ve ben asla şiddet görmedim der’ buyurdu.”

Müslim 2807/55, İbni Mace 4321

17) Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir münadi cennet ehline:

−Daima sıhhatli kalmanız ve ebediyyen hasta olmamanız hakkınızdır. Daima yaşamanız ve ebediyyen ölmemeniz hakkınızdır. Daima genç kalmanız ve ebediyyen ihtiyarlamamanız hakkınızdır. Daima nimetler içinde hoş bir halde olmanız ve ebediyyen sıkıntı ve çetinliğe maruz kalmamanız hakkınızdır diye nida edecektir’ buyurdu.”

Müslim 2837/22

18) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaratılıştan sürmeli, otuz veya otuz üç yaşında olarak gireceklerdir’ buyurdu.”

Tirmizi 2669

19) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim cennete girerse nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez’ buyurdu.”

Müslim 2836/21, Tirmizi 2646

20) Suheyb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Amelini güzel yapanlar için güzel mükâfat ve dahası vardır.” Yunus 26. ayeti hakkında şöyle buyurdu:

‘Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir münadi:

−Sizin için Allah katında bir vaad vardır diye nida eder.

Onlar da:

−Allah bizim yüzlerimizi ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete girdirmedi mi? derler.

Melekler:

−Evet, diye cevap verirler.

Müteakiben Allah ile cennet ehli arasında perde kaldırılır. Allah’a yemin ederim ki, Allah, cennet ehline kendisine bakmasından daha sevgili hiç bir şey vermemiştir’ buyurdu.”

Tirmizi 2676

21) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennete ilk girecek zümrenin yüzleri ayın ondördüncü gecesindeki sureti gibi parlaktır. Onların ardı sıra girecek olanlar ise, semadaki en keskin ışıklı büyük yıldızın parlaklığı üzeredirler. Sonra cennetlikler bunların ardından birçok menziller ve derecelerdir. Onlar cennette bevl etmezler, pislik ve dışkı çıkarmazlar, sümkürmezler, tükürmezler.

Onların cennetteki tarakları altındır, terleri misktir, buhurdanlıklarının udu Hind ududur. Onların her biri için iki zevce vardır ve zevceleri, Huru’l-İyn’dir. Bunlardan her birinin kemiğinin iliği letafetinden dolayı etinin üstünden görünür. Onların ahlakı bir tek adamın ahlakı üzeredir, vücutları da ataları Âdem’in uzunluğu üzeredir ki, o altmış ziradır yaklaşık otuz metredir. Cennetlikler arasında ihtilaf ve düşmanlık yoktur. Onlar sabah ve akşam Allah’ı tesbih ederler’ buyurdu.”

Müslim 2834/14, 15, 16, Buhari 3053, 3054

22) Abdullah bin Kays (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Muhakkak cennette mü’min için içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır. Onun boyu altmış mildir yaklaşık yüz kilometredir. Onun her köşesinde mü’mine mahsus birçok kadınlar vardır ki, diğerleri onları görmezler. Mü’min kişi onları dolaşıp ziyaret eder’ buyurdu.”

Buhari 4830, Müslim 2838/23, 24, 25

23) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz cennette bir çarşı vardır ki, cennet ahalisi her Cuma günü oraya gelirler. Müteakiben şemal rüzgârı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bundan da cennet ehlinin güzellikleri artar da artar. Güzellikleri artmış olarak kendi aileleri yanına dönerler.

Âileleri onlara:

−Vallahi sizlerin bizden sonra güzelliğiniz daha da artmıştır derler.

Onlar da âilelerine:

−Vallahi sizler de öylesiniz. Andolsun bizden sonra sizin de güzelliğiniz ziyadelenmiştir derler’ buyurdu.”

Müslim 2833/13

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Allah razi olsun senden ablacigm

 2. S. A Cahide hanımcım, Rabbim iman ile bu dünyadan göçmenizi nasip eylesin inşallah ..AMİN

 3. ne yaparsam yapayım, yaptıklarım yeterli değil… hep bir şeyleri eksik yapıyorum bence. bu yüzden de huzursuzum. yaptığım ibadet, ettiğim tövbe, kıldığım namaz, okuduğum kuran, tefekküre ayırdığım vakit, döktüğüm göz yaşları… hepsi o kadar az geliyor ki bana. şu dünyadan elimi eteğimi çeksem olmuyor. bir yandan dünya ile uğraşırken, diğer yandan ahiret için yeterince çabalamamış hissediyorum kendimi. cennete girebilmek ya da cehennemde yanmamak değil derdim. bir mükafat kazanmak için değil. ya da bir ceza almamak için de değil. sadece ama sadece Allah’ın sevgisini istiyorum. bu kadar. cennet ile ilgili bahsedilen bu nimetlerin hiçbiri bana verilmese de olur. sadece Allah’ın sevgisi benimle olsun, yeter bana. ama O’nun nimetlerinin yanında benim şükrüm o kadar az kalıyor ki. ne yaparsam yapayım, yaptıklarım yeterli değil…

  1. Ahh ne kadar yanlış düşünüyorsun kardeşim. Cennet nimetleri bizim için çok önemli. Zaten o nimetlere giden yol Allah’ın rızasından geçiyor. Dünyadan el etek çekmek mümkün değil. Bu istenmemiş zaten bizden. Elimizden geleni yapacağız. Farzlara dikkat edeceğiz. nafileler için gayret göstereceğiz sonra eksiklerimiz için Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınacağız…

   1. Ebu Abdillah says:

    Nalan kardeşim, kullandığınız cümle çok tehlikeli. ” cennete girebilmek ya da cehennemde yanmamak değil derdim. bir mükafat kazanmak için değil. ya da bir ceza almamak için de değil. sadece ama sadece Allah’ın sevgisini istiyorum.” demişsiniz. Değerli müslüman kardeşim, bu cümle cenneti ve cehennemi hafife almaktır. Hiçbirimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den daha takvalı değiliz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişene kadar namaz kılmış, azap ayetlerini okuduğunda cenehhemin azabından Allah’a sığınmıştır, cenneti de Allah Azze ve Celle’den temenni etmiştir. Sahabelerine de böyle öğretmiştir. Allah’ın sevgisini, rızasını mı arzuluyorsunuz?

    Ebû Hureyre radiyallahu anhu’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    “Cennetle cehennem tartıştılar. Cehen­nem: böbürlenen ve zorba kimselerle, cennet ise insanların güçsüzleri ve insanlar nazarın­da değersiz olan kimselerle doldurulduklarını ileri sürecekler. Bunun üzerine ALLAH cennete şöyle diyecek.

    “Sen benim rızamsın. Seninle ben kul­larımdan dilediğime rahmetimi ulaştırırım.”

    Cehenneme de: “Sen benim azabımsin. Seninle ben kullarımdan istediğime azab ede­rim. Her ikiniz de dolacaksınız.” Cehennem dolmak ve doymak bilmedi. Nihayet ALLAH ayağını ona koydu ve cehennem de:

    “Artık hiç alacak yerim kalmadı, hiç ala­cak yerim kalmadı” dedi. Cehennemin ağzı birbirine kavuştu. ALLAH yarattıklarından hiç kimseye zulmetmez.

    Cennetten boş kalan yerler için ise ALLAH başka insanlar yaratacaktır.”

    [Buhârî, Müslim ve Tİrmizî]

    Yine Rabbimiz kitabında şöyle buyurmuştur:

    “Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği göklerle yerin genişliği gibi olan cennet için yarışın. O cennet Allah’a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah’ın lütfudur” (Hadid, 21)

    “Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.” (Ali İmran,133)

    “Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette, nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler, sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç parıltısını görüp, kendilerini tanırsın. Onlara ağzı mühürlü olup, içtikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.” (Mutaffifîn, 22-26)

    Değerli kardeşim, şunu bilesin ki sahabeler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dilinden cennet ve cehennemi dinlediklerinde, cenneti şiddetli şekilde arzularlar, cehennemden de şiddetle Allah’a sığınırlardı. Nitekim birçok sahabe cennete olan arzularından doları cihad meydanlarında cennetin kokusunu aldıklarını söylemişlerdir. Allah’ın rızasının karşılığıdır cennet ve Allah’ın azabının karşılığıdır cehennem.

 4. Canım Allah razı olsun.Rabbim hepimize cenneti kazanmayı nasip etsin amin.Ebu Hureyre(r.a)anlatır:”Çöl halkından birisi,Hz.Peygamber(s.a.v)’e geldi ve:”Bana bir amel söyle ki,bunu işittiğimde cennete gireyim”dedi.Rasulüllah(s.a.v):”Kendisine hiçbirşeyi ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin,farz olan namazı kılarsın,farz olan zekatı verirsin,Ramazan orucunu tutarsın.”buyurdu.Bu kimse:”Canımı elinde tutan Allah’a yemin olsun ki,bunun üzerine hiçbir artırma yapmam.”dedi.Bu adam kalkıp gittiğinde Hz.Peygamber(s.a.v.)::”Kim cennetlik bir kimseya bakmak isterse buna baksın.” buyurdu.Buhari 704

  1. Çok müjdeli bir hadis canım. Nasılda umutlanıyor insan…

 5. Cahide abla canımsın icim bi açıl bi açıldı sorma sanki gezdim geldim oraları ama icimden bi ses cehennemle ilgili yazın olucak gibi geliyo 🙂

  1. Canım cehennemle ilgili hadisleri daha önce paylaşmıştım 🙂

   Hadislerle cehennem ehli

 6. Selamun aleykum,
  Allah im sana yaratmis oldugun her agacin yapraklari kadar,yagmur damlalari adedince sükürler olsun.Hamd ancak sana edilir.Ne kadar sükretsek azdir.Ilk Peygamberi Adem,ve son Rasulün Muhammed(sas) e ve bunlarin arasinda gelip gecmis tüm müminlere salatu selam olsun.
  Rabbim eslerimizle ailelerimizle beraber Firdevs Cennetine girmeyi nasib etsin.Rabbim ailelerimize ve bizede hidayet nasib etsin.Allah’ im sen kaderimizi hayra cevir,sonumuzu hayr eyle,sonumuzun kötü bitmesinden sana siginiriz.Ya Rabb,imani kalplerimize iyice yerlestir,Seytanin serrinden koru.Ve bizleri güclü kuvvetli kullarindan eyle,dinde zayif olmaktan sana siginiriz.Allah’im asla senden umudumuzu yitirmemeyi nasib et,ve bizleri tüm fitnelerden,su zamanda zuhur etmis ve dahada zuhur edecek fitnelerde sen bizleri,ailelerimizi tüm müslümanlari muhafaza eyle.Ey Rabbim sen bizleri himayen altina al,ve yalniz birakma.Allah im sen bizleri hakki seven,sirkten tiksinen,hoslanmayan kullarindan eyle.Hayirli ortamlarda bulunmayi sürekli nasib eyle,sen imanimizi güclendiren müminlerle beraber olmayi nasib et,bize sadece kötülügü dokunanlardan sana siginiriz.Allah im biz biliyoruz ki,ve inaniyoruz ki sen bizleri ne tür kötülüklerden korursun,herseylerden haberdarsin,hic kimse senin bize senin iznin olmadan zarar veremez.Sen koru bizleri.Ikiyüzlülükten,imanimizda süphe etmekten,münafik alametlerinden bilerek veya bilmeyerek sirk islemekten ve tevbe etmeden ölmekten sana siginiriz.amiin
  Allah’im sen bizleri Firdews cennetine koy , amiin

 7. papatyam says:

  s.a cahide abla ne güzel yazdınız insan okuyunca kendini o cennet bahcelerinde hissediyor 2009 da yaşadığım ve yaptığım bir şeyden dolayı kendimi hep sorguluyorum aklım fikrim hep ölümde ölünce nasıl hesap vereceğiz kabir azapı nasıl cekeceğiz günahlarımız ve yaptığımız her şey bir karıncayı inçitmenin bedelini nasıl verceğimiz daha bir sürü şey arkama dönüp baktığımda ise yaşadığım bunca yıl ben ne yaptım her akşam başımı yastığa koyduğumda düşünçelere dalıyor ve uyuyamıyorum icim yanıyor yüzümde sahte bir gülümseme sadece bulunduğum ortamlara ayak uyduruyorum yalnız kaldığımda ise her anımı söylediğimi hep sorguluyorum acıkcası cok korkuyorum bügüne kadar biz islamiyeti doğru yaşamamışız diye düşünüyorum bizlere doğru dürüst anlatılmadı ancak şimdilerde her şey daha güzel anlatılıyor tefsirler ayetler ve acıklamaları daha net tabi hiç kimse allahın ayetlerini değiştiremez ama insanın içinde neler yaşadığını kimse bilemez allah tan başka bizler allahın bizlere yolladığı kuranı doğru şekilde okuyup anlıyormuyuz ve peygamberimiz (s.a.v)in izinden gidiyormuyuz onun sünnetlerini yerine getiriyormuyuz ve daha bir sürü şey cenneti kazanmak ve cennete girmek ne güzel geliyor insana rebbena süresinde okuduğumuz gibi allahım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver kamer süresi 40. ayet yüceliğime yemin olsunki kuranı kolaylaştırdık da düşünmek için fakat düşünenmi var?ve rahman süresinde cenneti ne güzel anlatıyor rahman süresi 46. ayet rabbinin makamından korkan kimseye bedava iki cennet var .47. şimdi rabbinizin hangi lütuflarına dersiniz yalan …… allah biz kullarını asla terketmez ancak biz onu unuturuz mevlam unutmayan ve onu her zaman zikreden onun rızasını kazanan kulların dan eylesin amin

  1. amin amin amin,Allahumma amin

 8. içimiz açıldı umutlandık ama bir şeyi hala anlamıyorum erkeklere huriler var bize ne var anlamadım ALLAH gayretimizi artırsın selamla kalın

  1. Rabbim erkeklerin zaaf noktasını bildiği için onlar için hurilerden bahsetmiş. Kadın incik boncuk, güzel kıyafetler sever. Kadınlara da öyle şeyler vadedilmiş. Zaten kadında sevdiği insanla beraber olacakmış cennette. Keremine şükür. Biz Rabbimizden razı olalım ki o da bizden razı olsun, cennetine koysun…

   1. evet insallah dogru söyledin.Bunun üzerine sohbet yapmisti bir kardesimiz.

   2. seher.. says:

    vallahi ablam bu mesele benimde iman boşluklarımdan…kalbimi tatmin edemediğim şeyler üflüyor şeytan bana…arkadaşların kafasını karıştırmak istemiyorum ama sorularıma cevap arıyorum,diyanetten falan araştırdım güvendiğim arkadaşlara sordum..hala kafam karışık…çok yoğun değilsen sana bi mail atmak isterim..tabi yoğun değilsen…

    1. Sen mail at fırsat bulunca cevaplarım inşaallah canım. Tabi bildiğim bir konuysa…

 9. laz kızı says:

  ALLAH CC CENNETİ İLE CEMALİ İLE MÜŞŞERREF ETSİN tüm ehli-iman ehli-islam din kardeşlerimizi ve bizide.yolumuz hayır sonumuz hayır olsun

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: